Algemene voorwaardenArtikel 1 – Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Betuwse deuren specialist , tenzij door de Betuwse deuren specialist nadrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen. Partijen worden in het hierna volgende nader aangeduid als ´verkoper´ respectievelijk ´koper´.

  2. Wanneer in een aanbieding, dan wel overeenkomst door verkoper van deze voorwaarden wordt afgeweken, behouden alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverminderd hun gelding.

  3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper, ongeacht een eventuele verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Verkoper wijst uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

    

Artikel 2 – Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend.

  2. De afmetingen, het gewicht en de kenmerken van de producten volgens folders, prenten, ontwerpen en gegevens, gehecht aan de offerte, dienen uitsluitend beschouwd te worden als inlichtingen zonder waarborg voor volledige nauwkeurigheid.

    

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

  1. Een overeenkomst van koop en verkoop komt pas tot stand op het moment waarop door verkoper het aanbod schriftelijk is aanvaard, ook indien hieraan mondelinge of telefonische afspraken mochten zijn voorafgegaan, dan wel verkoper met de uitvoering daarvan is begonnen.

  2. Overeenkomsten worden afgesloten onder voorbehoud van een positief kredietadvies.

  3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven welke verkoper verstrekt, zijn indicatief en voor verkoper niet bindend. Detailtekeningen behoeven door verkoper niet te worden verstrekt.

  4. Verkoper blijft eigenares van eventuele ontwerpen, (constructie-)tekeningen, toelichtingen en bijlagen, die bij door verkoper gedane offertes en/of met verkoper gesloten overeenkomsten door haar aan koper ter beschikking zijn gesteld of aan hem zijn verstrekt. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten blijven berusten bij verkoper. Koper zal er voor zorgdragen, dat bedoelde stukken niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld.

  5. Werkzaamheden anders dan de in de overeenkomst gespecificeerde (montage-)werkzaamheden, zullen tegen de bij verkoper geldende tarieven aan koper worden doorberekend.

   Indien het (de monteur van) verkoper, of door verkoper ingeschakelde monteur op grond van aan koper toe te rekenen redenen onmogelijk is de zaken te plaatsen conform de overeenkomst, zal aan koper een bijkomende som in rekening gebracht worden ter zake van reis- en verblijfskosten van de monteur. Evenzo zullen werkzaamheden, reis- en verblijfskosten van (de monteur van) verkoper, alsmede eventuele door verkoper te maken expertisekosten  terzake van of verband houdend met werkzaamheden welke niet onder de garantie als omschreven in artikel 4 vallen, aan koper in rekening worden gebracht.

  6. Mondelinge afspraken met ondergeschikten van verkoper binden verkoper niet. Ondergeschikten zijn in dit verband alle werknemers en medewerkers van verkoper, die geen procuratie hebben.

  7. Verkoper is te allen tijde gerechtigd, zowel bij aanvang als tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

  8. In geval van faillissement van de koper, indien de koper surseance van betaling heeft aangevraagd, indien ten aanzien van de koper definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken, ten laste van koper beslag is gelegd, dan wel het bedrijf van koper wordt geliquideerd, worden alle vorderingen van verkoper terstond opeisbaar, onverminderd verkopers recht om van haar eigendomsvoorbehoud gebruik te maken. Koper is, zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreken door het niet – of niet behoorlijk – nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, onder meer indien hij niet tijdig op de vervaldag het door hem verschuldigde aan verkoper betaalt. In dat geval is verkoper gerechtigd (verdere) levering op te schorten en behoudt verkoper zich het recht voor eventuele verdere leveranties op andere basis dan aanvankelijk overeengekomen, af te handelen.

 

Artikel 4 – Levering

  1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Alvorens de verkoper bij niet-tijdige levering in verzuim wordt geacht te zijn, dient hij eerst door de koper schriftelijk in gebreken te worden gesteld, waarbij de verkoper een redelijke termijn wordt geboden alsnog te leveren en deze termijn vervolgens onbenut laat.

    

Artikel 5 – Reclames

  1. Koper dient bij ontvangstneming van de zaken te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Koper is verplicht indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verkoper hiervan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk op de hoogte te stellen, één en ander onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.

  2. Het in dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan de rechten van de koper ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken aan de geleverde zaken. Koper is verplicht verborgen gebreken zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat deze bekend zijn geworden, schriftelijk bij verkoper te melden.

  3. Reclamaties over facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij verkoper te worden ingevoerd.

  4. Na het verstrijken van de in artikelen 5.1 t/m 5.3 genoemde termijn, wordt koper geacht de geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en geaccepteerd. Reclamaties worden alsdan niet meer door verkoper in behandeling genomen.

  5. Het indienen van een reclame ontslaat koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens koper.

    

Artikel 6 – Garantie

Ten aanzien van de geleverde zaken geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 5, dat verkoper uitdrukkelijk geen andere garantie of verplichting op zich neemt dan de navolgende:

 1. verkoper garandeert gedurende twaalf maanden na levering/montage dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en constructiefouten;

 2. indien de gebreken ter zake waarvan gereclameerd wordt, naar het oordeel van verkoper onder de garantie vallen, is verkoper gerechtigd te harer keuze de desbetreffende zaak of onderdelen daarvan kosteloos te herstellen of te vervangen. Voor de beoordeling van de vraag of gebreken onder de garantie vallen, is verkoper gerechtigd een expertiseonderzoek te laten uitvoeren door een bureau te harer keuze. Het bepaald in het slot van artikel 3.4 ten aanzien van de gemaakte expertisekosten zal alsdan van toepassing zijn;

 3. de garantie strekt zich uitdrukkelijk niet uit over de kleurechtheid van uit kunststof vervaardigde producten of delen van producten, alsmede in welke vorm dan ook aangebracht bekledingen of verflagen, (montage-)werkzaamheden verricht door derden, onjuist gebruik, zaken welke op onjuiste wijze of niet tijdig door koper of derden zijn (voor-)behandeld/geverfd, factoren van buitenaf, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, alsmede over onderdelen welke op grond van de aard van hun gebruik aan verhoogde slijtage onderhevig zijn;

 4. op de onder artikel 6.1.b bedoelde vervangen zaken of onderdelen daarvan, is het in artikel 6 bepaalde van toepassing met dien verstande, dat de garantietermijn in afwijking van het bepaalde in artikel 6.1.a alsdan zes maanden na datum levering/montage bedraagt.

  1. Koper is verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de onder 6.1.b bedoelde werkzaamheden uit te voeren en dient verkoper daartoe voldoende tijd te gunnen, zulks op straffe van verval van de garantie.

    

Artikel 7 – Prijzen

  1. Verkoper brengt in beginsel geen kosten van begrotingen en plannen in rekening. Indien een eerst aangegeven opdracht ingetrokken wordt, is verkoper evenwel gerechtigd de kosten van het maken van een begroting en plannen evenals andere kosten in verband met deze opdracht, tegen de bij verkoper gebruikelijk tarieven in rekening te brengen.

  2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, prijzen van materialen, lonen en sociale lasten.

  3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de factoren genome dit lid 2 van dit artikel, verhoging onderdaan, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijsverhogingen zullen door verkoper zo spoedig mogelijk aan koper ter kennis worden gebracht.

    

    

    

    

  4. Indien de aldus toegepaste prijsverhogingen plaatsvinden binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en koper daartegen bezwaren heeft, dan dient hij verkoper daarvan binnen 14 dagen na verzending van de in de laatste alinea van lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de prijsverhogingen door koper worden geacht te zijn aanvaard.

  5. De door verkoper opgegeven prijs is exclusief de alsdan geldende omzetbelasting, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Verkoper is steeds gerechtigd een wettelijke verhoging van de (omzet)-belasting, invoerrechten en overige heffingen aan koper door te berekenen.

    

Artikel 8 – Transport/risico

  1. Indien niet nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, worden de zaken geacht te zijn verkocht voor levering af fabriek of magazijn van verkoper. De in- en uitlading van de zaken alsmede het vervoer geschiedt alsdan voor rekening en risico van koper.

   8.2       Indien uitdrukkelijk franco-levering is overeengekomen, dan zal het risico van de zaken in ieder geval voor rekening van koper zijn op het moment van aflevering van deze zaken door de vervoerder.

    

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

  1. De eigendom van alle door verkoper aan koper verkochte zaken blijft bij verkoper zolang koper de vorderingen van verkoper uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten.

  2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 is koper desondanks gerechtigd de geleverde zaken, hetzij binnen het normale kader van zijn bedrijf te verkopen, hetzij deze zaken te bewerken of ter verwerken. Koper is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken ene pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van verkoper te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval koper zich aan verduistering schuldig zal maken.

   9.3       Verkoper is door koper gemachtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde zaken in haar macht te brengen indien koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding van koper.

    

Artikel 10 – Overmacht

  1. Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

  2. Indien verkoper door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van materialen ofwel bij haar, ofwel bij haar leveranciers, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen met belemmerende werking en technische bedrijfsstoringen niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, heeft verkoper het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

   10.3     Koper is in dit geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, schadevergoeding te vorderen of eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of niet na te komen.

 

Artikel 11 – Levering op afroep

  1. Indien een levering op afroep is overeengekomen, dan wordt verkoper – indien koper de zaken niet binnen de overeengekomen termijn afroept – geacht door de enkele mededeling aan koper, dat de zaken op een door verkoper aan te wijzen plaats voor hem ter beschikking zijn, aan koper te hebben geleverd.

   11.2     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient koper uiterlijk binnen zes maanden na opdrachtbevestiging de op afroep gekochte zaken daadwerkelijk af te roepen.

    

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (garantie) sluit verkoper uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper.

            Met name is verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor heet doel waarvoor koper het heeft aangeschaft.

  1. Indien en voor zover er op verkoper enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de desbetreffende order per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.

   12.3     Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat de koper de schade had kunnen onderkennen, schriftelijk te worden gemeld bij verkoper, of straffe van verval van iedere aanspraak van koper op schadevergoeding door verkoper.

   12.4     Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door verkoper geleverde zaken.

    

Artikel 13 – Betaling

13.1     Betalingen door koper dienen te geschieden á contant bij aflevering/montage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien anders is afgesproken, is de betalingstermijn te beschouwen als een fatale termijn. De door de bank aangenomen valutadatum wordt aangemerkt als betalingsdag.

  1. Verrekening of korting ter zake van beweerde tegenvorderingen van koper is niet toegestaan. Aan werknemers van verkoper, die geen procuratie hebben, kan niet zonder meer bevrijdend betaald worden.

   13.3     In geval van overlijden, faillissement, surseance van betaling, ontbinding en/of liquidatie van de koper en definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ten aanzien van de koper, zal de koopovereenkomst ter keuze van verkoper geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, indien verkoper daartoe de wens te kennen geeft.

    

Artikel 14 – Rente en kosten

  1. Indien koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is hij zonder verdere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum aan verkoper een rente verschuldigd over alle te late betalingen, gelijk aan de Wettelijke rente, verhoogd met 2% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

  2. Alle door verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, met een minimum van € 125,--.

   14.3     Indien koper enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden ook na aanmaning zijdens verkoper niet nakomt, verbeurt hij terzake van door verkoper geleden verlies en/of schade aan een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete ten bedrage van 20% van de factuurwaarde van de geleverde zaken.

    

Artikel 15 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  1. Op alle overeenkomsten tussen verkoper en haar kopers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de onderhavige voorwaarden zelf, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van verkoper is gelegen, tenzij de Kantonrechter bevoegd is.

  3. Verkoper is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de koper daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Koper heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting van de civiele rechter uit te spreken.

   15.4     Indien het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden recht spreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschied aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.

               De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen, zodanig als de scheidslieden zullen bepalen.

               Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.